talanttalant
 • lemster aak03-08-09.jpg

  Vrienden maken het leven leuker! (kopie)

 • ANBI

  De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

  Contactgegevens
  Vrienden van Talant
  Postbus 303, 8440 AH Heerenveen - Trambaan 10, 8441 BH Heerenveen
  Telefoon: 0513 – 64 37 09
  E-mail: vriendenvan@talant.nl
  Bankrekeningnummer / IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
  Kamer van Koophandel: 01120918
  Fiscaalnummer: 8182.14.351

  Bestuur

  De heer Bert Kuiper, voorzitter
  Mevrouw Cees van der Struik, secretaris
  De heer Lykele Buwalda, penningmeester
  De heer Geert Streppel, lid
  De heer John Verrijk, lid

  Activiteiten

  In de zomer worden er 6 dagen vaartochten op de Friese Meren georganiseerd. Ongeveer 300 cliënten en begeleiding gaan met een skûtsje, klipper of een aangepast rolstoelboot het water op. De vaardagen zijn in de week van de IFKS-wedstrijden.

  In januari 2016 wordt een voorstelling van het wintercircus Martin Hanson georganiseerd en in februari 2016 een voorstelling van de klokkenluider van de Notredame (Opus One) in het Posthuis Theater in Heerenveen, speciaal voor cliënten van Talant. Samen met het Posthuis Theater wordt deze voorstellingen mogelijk gemaakt.

  Beleid

  De Vrienden van Talant wil projecten realiseren voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij om extra’s die het leven beter en leuker maken en die zonder extra financiële hulp niet mogelijk zijn.

  Projecten en fondsenwerving

  • De Vrienden van Talant wil grote en kleine projecten financieren. Deze projecten moeten passen binnen de visie van Talant. Gewoon meedoen in de maatschappij staat hierin centraal.
  • Jaarlijks wordt, in overleg met Talant, vastgesteld voor welke grote projecten de Vrienden zich in willen zetten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een feest voor cliënten van Talant of extra mogelijkheden om aangepaste communicatiematerialen te ontwikkelen.
  • Doorlopend kunnen locaties de Vrienden vragen om kleinere projecten te financieren
  • Voor locaties waar kinderen verblijven en/of opvang krijgen worden aanvragen voor speelmateriaal 100% gehonoreerd. Voor locaties voor volwassenen worden de aanvragen per situatie beoordeeld en een eventuele bijdrage is maximum € 1.500,00.
  • Projecten die zich daar voor lenen wordt een fondsenwervingtraject op gezet.
  • Geoormerkte giften worden besteed op een manier zoals de gever dit bedoeld heeft.
  • Voor de toekenning van financiën voor kleinere projecten worden door het bestuur van de Vrienden van Talant, criteria opgesteld voor de beoordeling van het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal cliënten dat gebruik maakt van hetgeen wordt aangevraagd en een evenwichtige verdeling van financiën over de verschillende locaties van Talant.

  Projecten die bij de Vrienden van Talant worden ingediend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen* :

  • De aanvraag moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier;
  • Het formulier moet volledig worden ingevuld en getekend worden door het hoofd. 
  • In de aanvraag moet een begroting worden gegeven, inclusief BTW of offerte van afdeling Inkoop;
  • De aanvraag moet worden gedaan door een persoon of locatie;
  • Het project moet bedoeld zijn voor meerdere cliënten ;
  • Het project mag geen personeelskosten omvatten;
  • Het project moet buiten het reguliere budget vallen;
  • Voor auto’s en bussen worden geen bijdrage verstrekt.

  * Het bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken.

  De Vrienden van Talant is niet BTW-plichtig. Dit betekent ook dat er geen verrekening van de BTW plaatsvindt. Met andere woorden: De stichting rekent altijd met bedragen inclusief BTW.
  De Vrienden van Talant is aangemerkt als ANBI.

  Beloning

  De bestuursleden van de Vrienden van Talant krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

  Vanuit Talant wordt een medewerker gedetacheerd voor secretariële en administratieve ondersteuning.

  Financiële verantwoording

  De jaarcijfers worden opgesteld door een administrateur van Talant en gecontroleerd door accountantskantoor Visser Toornstra Van der Meulen.