talanttalant

ANBI

Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Talant overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling
Stichting Talant 

2 RSIN-nummer
802415519

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@talant.nl 

4 Doelstelling

De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Ons uitgangspunt daarbij (onze visie) is ‘Altijd in verbinding’.

Altijd in verbinding: de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg. Met 'in verbinding' bedoelen we medewerkers met een cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties - waaronder Talant - ; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

Alles wat de medewerkers van Talant doen, doen zij voor de cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg.

5 Beleidsplan

De drie speerpunten van Talant voor 2018 zijn:

De cliënt krijgt de beste zorg en heeft zelf de regie om zich te blijven ontwikkelen
We willen dat onze cliënten een gewoon, goed leven hebben waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit betekent dat de ervaren kwaliteit van bestaan van de cliënt altijd centraal staat en dat cliënten kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Ook betekent dit dat cliënten de beste zorg en ondersteuning ontvangen. Dit alles in een omgeving met de samenleving en de cliënt dicht bij elkaar.

Onze medewerkers zijn voorbereid op de toekomst en voelen zich ambassadeur van Talant
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zien dat wij met elkaar goede dingen doen voor onze doelgroep èn voor medewerkers. Dit zodat zij ervaren dat zij ondersteund worden in het leveren van de beste zorg aan de cliënt. Wij willen bereiken dat medewerkers plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie en dit ook uitdragen: naar cliënten en verwanten maar ook naar de buitenwereld.

Financieel gezond
Wij streven ernaar om voor langere tijd een bestendige koers uit te zetten. Zodat onze cliënten en verwanten maximale zekerheid hebben over de door ons geboden zorg en ondersteuning.

 

6 Bestuur en beloning
Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Talant komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Talant deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl.

Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2017 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade/Heerenveen’.

Werknemers van Talant ontvangen een salaris op basis van de CAO-gehandicaptenzorg.

7 Verslag activiteiten

De belangrijkste activiteiten in 2017 waren:

Aandacht voor Duurzaamheid
Wij willen de organisatie van de toekomst zijn. In 2017 is dan ook ingezet op het thema duurzaamheid. Onder medewerkers is een prijsvraag uitgezet. Het winnende idee heeft als thema energiebesparing. Samen met de afdeling Vastgoed wordt er nu gewerkt aan de concretisering van het voorstel. Ook het aanjaagteam duurzaamheid heeft een rol in het op de kaart krijgen en houden van het thema duurzaamheid. De activiteiten in het kader van duurzaamheid lopen in 2018 door.

Implementatie nieuwe medezeggenschapsstructuur
Eind 2016 en begin 2017 is een nieuwe medezeggenschapsstructuur uitgewerkt en afgestemd met de centrale raden. Na een positief advies van de centrale raden is gestart met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en reglementen. Ook is gestart met het werven van coaches voor de medezeggenschap van de cliënten in de locatie- en gebiedsraden.

Pilot Strategische Personeelsplanning
In het laatste kwartaal van 2017 liep binnen Talant de pilot Strategische Personeelsplanning. In deze pilot is vooral gekeken naar:

  • welke personele behoefte er over drie jaar zal zijn (afhankelijk van het gekozen scenario),
  • de personeelssamenstelling op dit moment,
  • en het verschil tussen deze twee.

Ook is de methodiek getest. De pilotgroep bestond uit hoofden, HR-adviseurs, gedragskundigen en een directeur. De inhoudelijke resultaten worden binnenkort besproken.

Pilot Veilig Plus aanpak
Een belangrijk dilemma binnen de hele organisatie is het toenemend aantal agressie-incidenten. En zeker ook de toename van het aantal incidenten met letsel. September 2017 is gestart met een pilot Veilig Plus aanpak binnen Talant. Deze aanpak is ontwikkeld door Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg, VNG en IZZ. Er is een projectleider aangesteld om de pilot te realiseren. Medewerkers en leidinggevenden gaan met elkaar in gesprek over veiligheid op het werk. Het gaat daarbij om sociale, emotionele en fysieke veiligheid. De pilot loopt tot juni 2018. Daar waar mogelijk worden tijdens de pilot direct verbetermaatregelen gerealiseerd.

Ontwikkeling praktijkroute MBO-V
In de afgelopen periode is in samenwerking met het Friesland College een praktijkroute MBO-V ontwikkeld. Doelstelling is om in 4 jaar tijd 100 agogisch geschoolde medewerkers van Talant om te scholen tot verpleegkundige. De werving en selectie voor de eerste leergang is opgestart.

Culturele hoofdstad 2018
In 2017 zijn er al veel activiteiten geweest in de aanloop naar het culturele hoofdstadjaar 2018.  Een willekeurige opsomming:

  • Deelname als vrijwilligers van Wil en Talant bij het Bevrijdingsfestival en bij Welcome to the Village.
  • Deelname als artiest van bijvoorbeeld slagwerkorkest Syncoop.
  • Als maker van KH2018 producten, zichtbaar op de ‘Kunst & Kitschdag’.
  • Meedoen als toeschouwer bijvoorbeeld op een van de vele locaties waar CityProms Embrace de klassieke concertjes verzorgde.
  • Rondleidingen voor onze cliënten bij de tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum.

Het project, dat de komende jaren nog verder zal worden uitgebouwd creëert mooie – soms blijvende – verbindingen tussen cultuur en cliënten. En daarmee een verbetering van kwaliteit van leven.

8 Balans en exploitatierekening 
De financiële verantwoording van Talant over 2017 vindt u in het rapport hieronder.