talanttalant

ANBI

Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Talant overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling
Stichting Talant 

2 RSIN-nummer
802415519

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@talant.nl 

4 Doelstelling

De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Ons uitgangspunt daarbij (onze visie) is ‘Altijd in verbinding’.

Altijd in verbinding: de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg. Met 'in verbinding' bedoelen we medewerkers met een cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties - waaronder Talant - ; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

Alles wat de medewerkers van Talant doen, doen zij voor de cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg.

5 Beleidsplan

De drie belangrijkste speerpunten van Talant voor 2019 zijn:

De cliënt krijgt de beste zorg en heeft zelf de regie om zich te blijven ontwikkelen
We willen dat onze cliënten een gewoon, goed leven hebben waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit betekent dat de ervaren kwaliteit van bestaan van de cliënt altijd centraal staat en dat cliënten kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Ook betekent dit dat cliënten de beste zorg en ondersteuning ontvangen. Dit alles in een omgeving met de samenleving en de cliënt dicht bij elkaar.

Onze medewerkers zijn voorbereid op de toekomst en voelen zich ambassadeur van Talant
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zien dat wij met elkaar goede dingen doen voor onze doelgroep èn voor medewerkers. Dit zodat zij ervaren dat zij ondersteund worden in het leveren van de beste zorg aan de cliënt. Wij willen bereiken dat medewerkers plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie en dit ook uitdragen: naar cliënten en verwanten maar ook naar de buitenwereld.

Financieel gezond
Wij streven ernaar om voor langere tijd een bestendige koers uit te zetten. Zodat onze cliënten en verwanten maximale zekerheid hebben over de door ons geboden zorg en ondersteuning.

6 Bestuur en beloning
Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Talant komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Talant deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl.

Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2018 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade/Heerenveen’.

Werknemers van Talant ontvangen een salaris op basis van de CAO-gehandicaptenzorg.

7 Verslag activiteiten

Belangrijke activiteiten in 2018 waren:

Basisbegeleidingsmodel
Binnen Talant ontwikkelen we een nieuw basis begeleidingsmodel. Dit model wordt gebaseerd op verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Het biedt handvatten voor een nieuwe manier van samenwerking tussen cliënt, verwant en medewerkers. In 2018 is de conceptversie (door)ontwikkeld. Tevens is een subsidieaanvraag bij het Zorgondersteuningsfonds gehonoreerd. In 2019 zal er worden gestart met een pilot implementatieproject op 2 locaties.

Implementatie nieuwe medezeggenschapsstructuur
In 2018 heeft de implementatie van de nieuwe medezeggenschapsstructuur veel aandacht gehad. Om dit in goede banen te leiden is er een projectleider aangesteld. Er zijn medezeggenschapsraden op locaties en in woonleefzones gestart. Er zijn coaches opgeleid om raden bestaande uit cliënten te ondersteunen in hun rol. Omdat er nog niet op alle locaties en in alle woonleefzones medezeggenschapsraden zijn, zal de implementatie doorlopen in 2019.

Cliëntervaringsonderzoek
Een onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het onderzoeken van cliëntervaringen. Er is gekozen voor het instrument Cliënten over Kwaliteit van het LSR. Zowel cliënten als verwanten zijn benaderd om vragen te beantwoorden. De uitkomsten zijn onder andere besproken tijdens de evaluatie van het ondersteuningsplan en op locaties tijdens ‘het goede gesprek’, zodat verbeteracties gelijk konden worden opgepakt. Het cliëntervaringsonderzoek liep van september 2018 tot april 2019.

Pilot Veilig Plus
Een belangrijk dilemma binnen de hele organisatie is het toenemend aantal agressie-incidenten. En zeker ook de toename van het aantal incidenten met letsel. In september 2017 is gestart met een pilot Veilig Plus aanpak binnen Talant. Deze aanpak is ontwikkeld door Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg, VNG en IZZ. Medewerkers en leidinggevenden gaan met elkaar in gesprek over veiligheid op het werk. Het gaat daarbij om sociale, emotionele en fysieke veiligheid. De pilot liep tot eind juni 2018. Een rapportage is eind 2018 opgeleverd. Vervolgacties worden in 2019 afgesproken en opgepakt.

Praktijkroute MBO-V
Er is in samenwerking met het Friesland College een praktijkroute MBO-V ontwikkeld. Doelstelling is om in 4 jaar tijd 100 agogisch geschoolde medewerkers van Talant om te scholen tot verpleegkundige. In 2018 zijn de eerste twee opleidingsgroepen gestart.

Culturele hoofdstad 2018
2018 was het jaar van ‘Leeuwarden Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018’. Er hebben vele activiteiten plaatsgevonden waaraan veel cliënten van Talant hebben deel kunnen nemen. Een hoogtepunt was de theatervoorstelling ‘Mata Hari’.

Het project heeft mooie verbindingen tussen cultuur en cliënten opgeleverd. En daarmee een verbetering van kwaliteit van leven. De contacten die zijn gelegd tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden geborgd en voortgezet.

8 Balans en exploitatierekening 
De financiële verantwoording van Talant over 2018 vindt u in het rapport hieronder.