talanttalant

ANBI

Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Talant overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling
Stichting Talant 

2 RSIN-nummer
802415519

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@talant.nl 

4 Doelstelling

De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Ons uitgangspunt daarbij (onze visie) is ‘Altijd in verbinding’. Altijd in verbinding: de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg. Met 'in verbinding' bedoelen we medewerkers met een cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties - waaronder Talant - ; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

Alles wat de medewerkers van Talant doen, doen zij voor de cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg.

5 Beleidsplan

In 2019 heeft Alliade een nieuwe strategie opgesteld. De belangrijkste speerpunten voor Talant voor 2020 zijn daarvan afgeleid:

Elke medewerker heeft zijn basisdeskundigheid op orde 
We hebben binnen Talant veel doelgroepen met veel verschillende cliënten. Ieder mens is uniek. We willen onze cliënten (h)erkennen in wie zij zijn. We bespreken samen wat de cliënt wil en kan en welke hulp hierbij nodig is. Medewerkers hebben professionele ruimte om met hun cliënten te bepalen wat nodig is.Om dat wat nodig is voor de cliënt ook te kunnen waarmaken hebben we deskundige, professionele medewerkers nodig die zich ontwikkelen. Medewerkers die weten wat ze moeten doen, dat kunnen én ook mogen doen. Dat heeft onze prioriteit in 2020.

Elke cliënt heeft een up to date ondersteuningsplan
Het oude ondersteuningsplan paste niet goed meer bij wat cliënten van ons vragen en hoe wij de zorg aan onze cliënten willen geven. Daarom is er hard gewerkt aan een doorontwikkeling van het ondersteuningsplan, genaamd ‘Jouw Plan’ dat in 2020 voor alle cliënten gereed moet zijn.

Talant ontwikkelt een basisbegeleidingsmodel 
Hoe wij onze cliënten benaderen en bejegenen is niet voor iedereen duidelijk of hetzelfde. Daarom is er een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld: BRAVO. BRAVO helpt, samen met ‘Jouw Plan’, in het ondersteunen van de eigen regie van cliënten en in het (h)erkennen van wie zij zijn. In 2020 vindt er een implementatieonderzoek plaats in samenwerking met Toegepast Gezondheids Onderzoek van het UMCG, om te onderzoeken hoe we BRAVO het beste kunnen implementeren.

Financieel gezond
Wij streven ernaar om voor langere tijd een bestendige koers uit te zetten. Zodat onze cliënten en verwanten maximale zekerheid hebben over de door ons geboden zorg en ondersteuning.

6 Bestuur en beloning
Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Talant komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Talant deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl.

Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2019 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade/Heerenveen’.

Werknemers van Talant ontvangen een salaris op basis van de CAO-gehandicaptenzorg.

7 Verslag activiteiten

Belangrijke activiteiten in 2019 waren:

Cliëntervaringsonderzoek
Een onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het onderzoeken van cliëntervaringen. Er is gekozen voor het instrument Cliënten over Kwaliteit van het LSR. Zowel cliënten als verwanten zijn benaderd om vragen te beantwoorden. Het cliëntervaringsonderzoek liep tot april 2019. De uitkomsten zijn vervolgens onder andere besproken tijdens de evaluatie van het ondersteuningsplan en op locaties tijdens ‘het goede gesprek’, zodat verbeteracties gelijk konden worden opgepakt.

Ondernemend Talant
Talant heeft elf dagbestedingslocaties die zich presenteren als Ondernemend Talant. Bij deze locaties zijn klanten van harte welkom. Sterker nog; de komst van klanten én de verkoop maakt cliënten trots. In een ontwikkelteam is in 2019 gewerkt aan het verder ontwikkelen van de dagbestedingslocaties wat betreft bedrijfsvoering, logistiek en marketing (in- en extern). Voorop staat het doel van dagbesteding:

  • Een zinvolle dagbesteding gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden. De aard van de activiteiten richt zich op recreatie, educatie, het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.
  • Cliënten zijn trots op hun producten/diensten en de verkoop hiervan. De contacten met klanten zijn van meerwaarde. Dat geldt overigens ook voor de klanten. Cliënten doen mee en laten hun mogelijkheden zien in de samenleving. Mensen met beperkingen kunnen anderen ontwapenen met hun spontaniteit, argeloosheid en levensvreugde.

Pilots Jouw Plan en BRAVO
Het oude ondersteuningsplan paste niet goed meer bij wat cliënten van ons vragen en hoe wij de zorg aan onze cliënten willen geven. Daarom is in 2019 het ondersteuningsplan doorontwikkeld tot het nieuwe ‘Jouw Plan’. In 2019 hebben de eerste pilotteams hiermee kunnen werken. 

Hoe wij onze cliënten benaderen en bejegenen is niet voor iedereen duidelijk of hetzelfde. Daarom is er een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld: BRAVO. BRAVO staat voor betrouwbaar zijn, respectvol handelen, afstemmen en aansluiten, veilig vrijheid geven en ontdekken stimuleren. In 2019 hebben de eerste teams in de vorm van een pilot hier kennis mee kunnen maken. 

Zij-instromers
Het is moeilijk om genoeg en goede medewerkers te vinden die willen werken in de gehandicaptenzorg. Daarom is er 2019 gestart met het werven van zij-instromers: mensen vanuit andere sectoren die graag willen leren en werken in de gehandicaptenzorg. Er is in 2019 een enthousiaste groep medewerkers gestart. In 2020 start een nieuwe groep.

Kwaliteit van zorg
In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan een locatie van Talant. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een breed verbeterprogramma om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Thema’s die terugkomen in het verbeterprogramma zijn onder andere methodisch werken en medicatieveiligheid. Dit programma is in 2019 gestart en zal verder doorlopen in 2020.

 

8 Balans en exploitatierekening 
De financiële verantwoording van Talant over 2019 vindt u in het rapport hieronder.