talanttalant

ANBI

Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Talant overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling
Stichting Talant 

2 RSIN-nummer
802415519

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@talant.nl 

4 Doelstelling

De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Ons uitgangspunt daarbij (onze visie) is ‘Altijd in verbinding’.

Altijd in verbinding: de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg. Met 'in verbinding' bedoelen we medewerkers met een cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties - waaronder Talant - ; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

Alles wat de medewerkers van Talant doen, doen zij voor de cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg.

5 Beleidsplan

De drie speerpunten van Talant voor 2017 zijn:

De cliënt krijgt de beste zorg en heeft zelf de regie om zich te blijven ontwikkelen
We willen dat onze cliënten een gewoon, goed leven hebben waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit betekent dat de ervaren kwaliteit van bestaan van de cliënt altijd centraal staat en dat cliënten kunnen meepraten en meebeslissen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Ook betekent dit dat cliënten de beste zorg en ondersteuning ontvangen. Dit alles in een omgeving met de samenleving en de cliënt dicht bij elkaar.

Onze medewerkers zijn voorbereid op de toekomst en voelen zich ambassadeur van Talant
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zien dat wij met elkaar goede dingen doen voor onze doelgroep èn voor medewerkers. Dit zodat zij ervaren dat zij ondersteund worden in het leveren van de beste zorg aan de cliënt. Wij willen bereiken dat medewerkers plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie en dit ook uitdragen: naar cliënten en verwanten maar ook naar de buitenwereld.

Financieel gezond
Wij streven ernaar om voor langere tijd een bestendige koers uit te zetten. Zodat onze cliënten en verwanten maximale zekerheid hebben over de door ons geboden zorg en ondersteuning.

6 Bestuur en beloning
Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Talant komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Talant deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl.

Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2016 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade/Heerenveen’.

Werknemers van Talant ontvangen een salaris op basis van de CAO-gehandicaptenzorg.

7 Verslag activiteiten

De belangrijkste activiteiten in 2016 waren:

Culturele hoofdstad 2018

In aanloop naar het culturele hoofdstadjaar 2018 hebben in 2016 al veel activiteiten plaatsgevonden in de verbinding tussen cliënten van Talant en Wil en culturele evenementen. Een willekeurige opsomming:

  • Deelname als vrijwilligers van Wil en Talant bij het Bevrijdingsfestival en bij Welcome to the Village.

  • Deelname als artiest van bijvoorbeeld slagwerkorkest Syncoop.

  • Als maker van KH2018 producten, zichtbaar op de ‘Kunst & Kitschdag’.

  • Meedoen als toeschouwer bijvoorbeeld op een van de vele locaties waar CityProms Embrace de klassieke concertjes verzorgde.

  • Het toneelstuk ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’ in een uitverkochte Lawei, met deelname van een groot aantal cliënten.

  • Rondleidingen voor onze cliënten bij de tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum.

    Het project, dat de komende jaren nog verder zal worden uitgebouwd creëert mooie – soms blijvende – verbindingen op tussen cultuur en cliënten. En daarmee een verbetering van kwaliteit van leven. Verder levert het Talant veel positieve publiciteit op.
     

Proeftuin Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft in 2016 een landelijke ‘proeftuin’ gedraaid. Hier heeft Talant aan deelgenomen. De werkwijze was gebaseerd op een aantal bouwstenen, maar was verder vormvrij. Dat was wennen voor zowel cliënten als medewerkers. De verdere doorontwikkeling van de instrumenten en werkwijze zal zich meer richten op de deelname van cliënten in reflectiemomenten. In een externe visitatie met 2 andere GZ-instellingen bleek dat de problematiek van de cliënten van Talant groter was en het cognitieve niveau lager dan die van de beide andere instellingen. Dat maakte duidelijk dat Talant een 'eigen opdracht' heeft in de verdere doorontwikkeling. In samenwerking met de collega’s van Meriant, Reik en concern control zullen in 2017 de instrumenten en werkwijze voor teamreflectie en cliënttevredenheid worden verbeterd en vereenvoudigd.

Onderzoek en innovatie

Binnen de gehandicaptenzorg worden er in Nederland verschillende initiatieven genomen voor verdere kennisontwikkeling en innovatie. Eén van de belangrijkste landelijke initiatieven is de start van het Nationale Programma Gehandicaptenzorg. Talant is binnen dit programma goed vertegenwoordigd. Talant participeert in het landelijke onderzoekproject ‘Autisme en prikkelverwerking -  samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking’ (UMCG). Daarnaast is Talant vertegenwoordigd middels deelname aan het onderzoeksproject ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl (Erasmus Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanze Hogeschool- dr. Aly Waninge)’. Deelname aan dit netwerk past goed bij onze eigen ontwikkeling op het gebied van leefstijlbeleid. In het najaar van 2016 werd door Talant het manifest leefstijl en vitaliteit ontwikkeld. Kern van het manifest is dat Talant zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van haar cliënten en medewerkers. We willen ervoor zorgen dat zij gezond en vitaal blijven. Belangrijk is de gedachte dat gezonde en vitale mensen meer plezier hebben in het leven en beter kunnen meedoen in de samenleving. Om dit te ondersteunen heeft Talant zich ook aangesloten bij de Vitaliteitsalliantie.

Van De Swaai naar De Omswaai

In de zomer is het besluit genomen om de huidige samenwerking tussen Talant en GGZ Friesland te beëindigen en kliniek de Swaai te ontvlechten. Uitgangspunt daarbij was dat de WLZ gefinancierde zorg in de vorm van een (aangepaste) kliniek bij Talant zou blijven. In de laatste periode van dit jaar is gewerkt aan de concretisering van deze ontvlechting, waarbij veel aandacht is gegaan naar een nieuwe zorginhoudelijke visie. Op 1 januari 2017 is de nieuwe kliniek onder de naam De Omswaai gestart.

8 Balans en exploitatierekening 
De financiële verantwoording van Talant over 2016 vindt u in het rapport hieronder.