talanttalant

ANBI

Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Talant overzichtelijk op een rijtje.

1 Naam instelling
Stichting Talant 

2 RSIN-nummer
802415519

3 Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@talant.nl 

4 Doelstelling
De missie van Talant is het bieden van langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Het motto daarbij is ‘Samen verder’. ‘Samen verder’ houdt een partnerschap in tussen cliënt en Talant om samen invulling geven aan de door de cliënt gewenste zorg of ondersteuning. ‘Samen verder’ heeft ook betrekking op de relatie tussen cliënt en medewerker, gebaseerd op wederzijds respect. Verder gaat ‘Samen verder’ over de verhoudingen tussen Talant en medewerkers, familie en verwanten én de samenleving.

Alles wat de medewerkers van Talant doen, doen zij voor de cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. Talant wil dat mensen zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom Talant mensen helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant zet Talant zich in om de samenleving te betrekken bij de zorg.

5 Beleidsplan
De drie speerpunten voor Talant in 2016 zijn:

 • De juiste persoon (cliënt en medewerker) op de juiste plek op het juiste moment
  Dit leidt tot hogere cliënttevredenheid, hogere kwaliteit van zorg, hogere bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • De driehoek cliënt, ouder/verwant en medewerker echt aan de rol
  Dit leidt tot zeggenschap en medezeggenschap op locatie, hogere cliënttevredenheid en hogere medewerkertevredenheid.
 • Financieel gezond
  Dit leidt tot focus op kwaliteit van zorg en toekomstbestendigheid.

6 Bestuur en beloning
Alle bestuursbevoegdheden van Stichting Talant komen toe aan Stichting Alliade. Alliade ontvangt geen beloning die ziet op bestuurstaken van de ANBI. Zorggroep Alliade is de koepelstichting waar ondermeer Talant deel van uitmaakt. Meer informatie over Alliade vindt u op www.alliade.nl.

Gegevens over de beloning van de bestuurders zijn opgenomen in het jaardocument 2015 van Alliade. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen’ met als zoekterm ‘Alliade’.

Werknemers van Talant ontvangen een salaris op basis van de CAO-gehandicaptenzorg.

7 Verslag activiteiten
De belangrijkste activiteiten in 2015 waren:

 • Implementatie en borging van het nieuwe Talant, ook wel Talant 3.0 genoemd, dat per 1 januari 2015 van start ging. Bijna alle hoofden kregen te maken met een nieuwe locatie, met nieuwe cliënten, met nieuwe ouders/verwanten en met nieuwe medewerkers. De eerste weken is er daarom veel tijd gaan zitten in het kennis maken met iedereen. Daarna hebben de hoofden veel energie gestoken in het op gang brengen van het gesprek in de driehoek cliënten, ouders/verwanten en begeleiders. Met als uiteindelijke doel om de zeggenschap en medezeggenschap op locatie te versterken.

 • In 2015 zijn we gestart met het vernieuwen van onze visie op kwaliteit en veiligheid, omdat we ons hierin nog verder willen verbeteren en omdat we willen dat kwaliteit en veiligheid meer van cliënten en medewerkers zelf wordt. Centraal in de nieuwe visie staat de door de cliënt ervaren kwaliteit. In 2016 gaan we dit uitwerken in werkwijzen. Hierbij zoeken we aansluiting met landelijke verbeterprogramma’s. Daarnaast was er doorlopende aandacht voor medicatieveiligheid en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

 • In september 2015 is de herontwikkeling van Maartenswouden afgerond met een groot feest voor cliënten, ouders/verwanten, medewerkers en wijkbewoners. In een paar jaar tijd werd het oude instellingsterrein van Talant aan de Overstesingel in Drachten omgebouwd tot een woonwijk waar mensen met en zonder beperking samen leven. Ook het eerste deel van de herontwikkeling van locatie De Wissel in Beetsterzwaag werd opgeleverd: in december was de feestelijke opening van het vernieuwde achterterrein. In november tot slot verhuisden 25 cliënten, die tot dan toe elders in Dokkum woonden, naar hun nieuwe locatie aan de Stationsweg. Het karakteristieke pand, beter bekend als de oude MAVO, werd verbouwd en bestaat nu uit studio’s voor begeleid zelfstandig wonen. Bij alle drie nieuwbouwprojecten is er veel aandacht geweest voor energiezuinig bouwen.

8 Balans en exploitatierekening 
De financiële verantwoording van Talant over 2015 vindt u het rapport hieronder.